İlgili teklifle, Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Standartları Enstitüsünün gelirleri arasında sayılan "genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlarına" ilişkin hükme yönelik kararı doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre söz konusu hüküm, Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a derç ediliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilen bu türdeki taşıt ve iş makinelerinin idareler adına bütüncül ve hızlı bir şekilde, belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki veriliyor. Bu kapsamdaki işlemler ve ihale sürecinin yürütülmesi dahil, ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık hizmeti alımı, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ve giderler Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak. Satış bedellerinden masraflar düşülecek ve kalan tutar genel bütçeli idareler için Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğü hesabına, diğerlerinde ise ilgili idare muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak. Aktarılan bu tutarlar ilgisine göre genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçelerine gelir kaydedilecek.

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmeleri, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacak. Bu hüküm, 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükmü yeniden düzenleniyor. Buna göre, iptal gerekçesine uygun olarak üniversitelere öğretim elemanı kadroları ihdas ediliyor.

BOTAŞ ve TPAO'ya yönelik hükümler

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için doğal gaz ithalatından kaynaklanan şirketin ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara hükmün yayımlandığı tarihten sonra feri alacak hesaplanmayacak. BOTAŞ'ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Anayasa Mahkemesinin, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanunu'nda yapılan doğal gaz alımlarına yönelik değişikliğe yönelik iptal kararı doğrultusunda da düzenlemeye gidiliyor. BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımı, Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulacak.

Anayasa Mahkemesinin ilgili kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımlarına yönelik olarak satın alma yöntemleri dahil, alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında usul ve esaslar, piyasa koşulları, gizlilik, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda BOTAŞ'ın; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) sağlanan istisnalardan, bağlı ortaklıklarını da kapsayacak şekilde yararlanabilmesi amaçlanıyor. Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanunun "istisnalar" hükmünde belirlenen parasal limit, TPAO, BOTAŞ ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yapacakları her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmayacak.

BOTAŞ tarafından yapılacak alımlarda, belirlenen temel ilkeler doğrultusunda uygulanacak satın alma yöntemleri, ilan ve davet süreleri ile kuralları, doküman hazırlanması, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve alımların sonuçlandırılması dahil, ihale süreci ve çerçeve anlaşmalara ilişkin iş ve işlemler ile ilgili esas ve usuller kurum görüşü üzerine şirket tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek ve ihale sürecindeki işlemler kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dış finansmanı

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin, Japonya hükümeti veya Japonya ülke kuruluşlarından kendi adına yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı dış finansmana Hazine geri ödeme garantisi verilmesinde Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda verilen Hazine geri ödeme garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

İlgili teklifle, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'na kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme hususunda Hazine ve Maliye Bakanına yetki verilecek.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile deprem bölgesindeki nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalması engelleniyor.

Buna göre, 30 Haziran 2027 tarihine kadar 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yer alan ve 2023 yılı ocak ayı verilerine göre nüfusu azalan belediyeler bakımından 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak. Bu tarih aralığında 2023 yılı ocak ayı nüfus verilerinin geçildiği belediyelerde yüksek olan veriler dikkate alınacak.

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, Cumhurbaşkanınca alınacak karar üzerine yürürlüğe konulacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına ilişkin her türlü kayıt ve veriyi, bünyesindeki bilgi sistemine aktaracak.

Başkanlık ve devlet yardımının uygulanmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerden, devlet yardımlarının izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla bilgi, belge, kayıt ve veri talep edebilecek. Söz konusu bilgi, belge, kayıt ve veriler bunlara sahip olan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardan da talep edilebilecek. Bu suretle kendisi ile bilgi paylaşılanlar, paylaşılan verinin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümleri ihlal edenler, muhtelif kanunlar gereğince gizli kalması lazım gelen bilgileri ifşa edenler ile bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Devlet Destekleri Bilgi Sisteminde yer alan her türlü kayıt ve veri ile sisteme ilişkin mevcut teknik dokümantasyon ve kaynak kodları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bir protokol ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilecek.

Düzenleme ile İller Bankasının sermaye tavanı arttırılarak 9 milyardan 60 milyar liraya çıkarılıyor.

Madde ile genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranlarına yönelik düzenleme de yapılıyor.

Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10'luk kanuni oran yüzde 30; diğer belediyeler ve mücavir alanlarında 2014 yılından bu yana yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5'lik kanuni oran yüzde 15 ve bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10'luk kanuni oran yüze 30 olarak düzenleniyor.

İlgili düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetim kurulu üyelikleri

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

İlgililere bu fıkrada belirtilen üst sınıra tabi ödemeler dışında, söz konusu görevler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamayacak.

Yürütülen görevler karşılığında ödenmesi öngörülen tutarlar, ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak personelin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda birden fazla görev alan personel, ücret alacağı görevi asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. İlgililere mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asli görevli bulundukları kurumlarca herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilecek ve üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek.

Bu hükümler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hakkında da uygulanacak. Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak.

Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Teklifin, 10 Temmuz Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Tasarruf tedbirlerine uymayanlara disiplin hükümleri uygulanacak

Teklife göre, sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları ayrıca belirleniyor.

Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak.

Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Teklifle, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlarına ilişkin kaynak transferlerinin avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden yapılması düzenleniyor.

İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenecek, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamayacak ve başka amaçlarla kullanılamayacak. Tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilecek.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan kaynaklardan bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kullanılmayan kısımları il özel idarelerince hizmeti yaptıran idareye iade edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görev ve sorumlulukları düzenleniyor

Teklifte, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları da düzenleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığına ait defterdar kadrosu mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından vergi dairesi başkanı kadrosuna denk olacak.

Düzenlemeye göre, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kadroları kaldırılan "Defterdar Yardımcısı" ünvanlı personel, kadro derecelerine uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan Gelir İdaresi Grup Müdürü kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçelerine göre düzenleme

Teklifte, avukatların, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü sayılmasına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak tarihli kararıyla iptali nedeniyle bir düzenleme yapılıyor.

Buna göre, avukatların, sadece "taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması" gibi işlerle sınırlı olarak MASAK yükümlüsü oldukları düzenleniyor. Öte yandan düzenlemede savunma hakkı kapsamında icra edilen görevlerin ve edinilen bilgilerin (meslek sırrı olarak), MASAK yükümlülüğü kapsamında olmadığı vurgulanıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların görüleceği mahkemenin, sulh ceza yerine idari yargı olarak belirleniyor.

AK Parti, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, teklifin ilk imza sahipleri AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Sakarya Milletvekli Ertuğrul Kocacık ile Meclis'te basın toplantısı gerçekleştirdi.

Teklifin 32 maddeden oluştuğunu belirten Güler, mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılmasının, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kamuda tasarruf anlayışına uyulması ve kaynakların rasyonel kullanılması gerektiğini söyleyen Güler, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 17 Mayıs 2024'te tasarruf genelgesi yayımlanmıştı. Teklif ile öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik bazı düzenlemeleri hayata geçirmiş oluyoruz. Teklifin öncelikli maddelerinden bir tanesi 2918 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığımız bu araçların tasfiyesi ve satışı ile ilgili özel bir yetki veriyoruz. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileriyle ilgili olarak ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanmasına bu kanun teklifimizde yer veriyoruz."

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olarak kaynak transferlerinin hakediş raporlarına göre belirleneceğini ve buna göre ödeme yapılacağını bildiren Güler, genel aydınlatma giderleri için mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranlarında yeniden düzenleme yapılacağını belirtti.

Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere üst sınır getirilmesi teklifimizde yer almaktadır. Enerji sektöründe piyasa koşullarındaki değişiklikler ve yeni teknolojiler dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatın daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmekte olup bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı hükümlerin iptal gerekçelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir."

Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak akaryakıt istasyonu dışında, kendi araçlarına kendi ihtiyaçları için belirli şartlar altında akaryakıt ikmali yapabilecek yerlerin sınırlandırılacağını dile getiren Güler, böylece kamu ve can güvenliği de dikkate alınarak mali usulsüzlük fiilleri ile daha etkin bir şekilde mücadele edileceğini kaydetti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edileceğini aktaran Güler, Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tevdi edilen yetkilerin Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredileceğini belirtti.

"Sermaye tavanını artırıyoruz"

Güler, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların görüleceği mahkemenin, sulh ceza yerine idari yargı olarak belirleneceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman desteğini ve likidite döngüsünü kendi öz kaynaklarıyla sağlamakta olan İller Bankasının finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi, etkinliğinin artırılması için sermaye tavanını artırıyoruz. Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebi ile nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik düzenlemeyi teklifte öneriyoruz. Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi de bu teklifte yer alıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacağını bildiren Güler, teklifin haftaya Plan ve Bütçe Komisyonunda ve daha sonra Genel Kurulda görüşüleceğini belirtti.

Tasarruf tedbirlerine aykırı davrananlara hangi cezaların verileceğinin sorulması üzerine Güler, bu sürecin izlenmesinin, denetlenmesinin ve raporlanmasının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacağını söyledi.

Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde ilgili bakanlığın mevzuatı çerçevesinde disiplin sürecinin işletileceğini ve sonuçlarının da Cumhurbaşkanlığına bildirileceğini dile getiren Güler, "Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde kamu görevinden çıkarma dahil her türlü disiplin süreci işletiliyor. Kendi mevzuatı çerçevesinde ilgili bakanlık yapacak." diye konuştu.

"Vergi Paketi önümüzdeki hafta itibarıyla nihayete erecek"

Güler, vergi düzenlemesiyle ilgili soruya, "Vergi Paketi önümüzdeki hafta itibarıyla nihayete erecek. Maalesef kamuoyunda istemediğimiz, gündeme gelmeyen, görüşülmeyen birçok husus paylaşıldı. Sanki çok özellikle bir şey varmış gibi. Bu, bazı özel durumlar süreci biraz geciktirdi. Önümüzdeki hafta son şekli verilecek. Önümüzdeki hafta tamamlayıp Meclis Başkanlığımıza arz ederiz." yanıtını verdi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmanın sürdüğünü bildiren Güler, "Önümüzdeki hafta onu da tamamlayabilirsek Meclis Başkanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Birden fazla maaş almaya nasıl bir üst sınır geleceğinin" sorulması üzerine Güler, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla ikincil görev yapıldığında bir huzur hakkı veya tazminat alınabildiğini vurguladı.

Abdullah Güler, "Şu anda yaptığımız değişiklik şu, özel şirket statüsünde olup devlet payını temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar, ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır şu anda 92 bin lira. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa hazineye gelir elde edilecek." diye konuştu.

Belediyelerin aydınlatma giderlerindeki orana ilişkin soru üzerine Güler, "Şu anda yüzde 20'lik bir dilim uygulanıyor. Yüzde 30'a çıkarma gibi bir öneri var." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'e verilen cezaya tepki

UEFA Disiplin Kurulunca, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine yönelik de açıklamalarda bulunan Güler, şunları söyledi:

"UEFA'nın bu ön yargılı ve maalesef baskı altında aldığı, siyasi sebeplerle vermiş olduğu bu kararı kınıyorum. UEFA'nın Disiplin Yönetmeliği çok açık, 31/4, bu maddenin neden getirildiği belli. Tarihi kökenimizde bizim 'bozkurt' işareti geleneksel manada bu topraklara ait bir duruştur, eylemdir, davranıştır. Baskı altında kaldığını şöyle söylüyoruz; Almanya'da yayımlanan bir gazetenin disiplin soruşturması devam ederken 'iki maç ceza alınacağına' yönelik bir bilgiyi paylaştığını göz önüne aldığımızda bunun bir siyasi hesaplaşmayla, siyasi cezalandırma niyetiyle ve milli takımımızın moralini bozmak, başarısını gölgelemek için yapıldığını çok açık söylüyoruz. Bu kararı tanımıyoruz, reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz. Siyaseti, kendi ön yargılarınızı, spordan, futboldan elinizi çekin."